ระบบคิว Q naturalติดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย

Q Natural ระบบคิว

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย

ตั้งอยู่ที่ อ.เมือง จ.สุโขทัย  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัยจำกัด สนับสนุนและพร้อมปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ ฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และดำเนินกระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง เกี่ยวกับลูกค้าอย่างเคร่งครัด รวมถึงการรายงานธุรกรรม และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามกฎหมายดังกล่าวอย่างครบถ้วน

โดยบริษัท ดอลลี่ โซลูชั่น จำกัด ได้เข้าดำเนินการติดตั้งระบบคิวอัตโนมัติ Q natural โดยระบบมีชุดโปรแกรมเชื่อมต่อระบบคิวที่แสดงรายงานสถิตติการให้บริการได้ไม่ว่าจะเป็นจำนวนคนที่มารับบริการ รายวัน รายเดือน รายปี ได้ตามอเนกประสงค์มีการเก็บรวมรวบข้อมูลออกมา ยังเป็นระบบทำงานโดยอิสระไม่ยุ่งยากในการใช้งาน และสามารถลิ้งกับคอมพิวเตอร์ได้ ซึ่งมี option เสริมการทำงานที่ครอบคลุมระบบคิว

การใช้ระบบคิว Q Natural

ในส่วนงานราชการ ช่วยลดความซ้ำซ้อนของชื่อ หรือการเรียกคิว รวมถึงสามารถบอกข้อมูลเพิ่มเติมได้ เช่นสำหรับ หน้าจอแสดงหมายเลขบัตรคิว สามารถแสดงเอกสารที่ต้องการใช้ในส่วนนั้นๆได้ เพิ่มความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ ลดการขัดแย้งในเรื่องการแซงคิว และความผิดพลาดในเรื่องระบบคิว  ระบบบัตรคิวอัตโนมัติของเรา สามารถจัดการในส่วนของร้านอาหารได้ ในร้านอาหารที่มีการจองคิว หรือ กำลังมีกระแสความนิยม สามารถเช่าชุดเครื่องระบบคิวไปติดตั้ง เพื่อจัดการเรื่องลำดับคิว ด้วยการระบบบัตรคิว ทั้งเรื่องของจำนวนคน จำนวนคิว และเวลาการรอคิวแบบคาดการณ์ได้ เพื่อลดความขัดแย้ง และเพิ่มความสะดวกแก่ลูกค้า ลดการใช้การใช้พนักงานจดด้วยมือ การเรียกคิวของระบบมีเสียงที่ดังชัดเจน มีจอแสดง ทำให้ผู้รับบริการไม่พลาดการแจ้งเตือนคิว

ระบบคิวอัตโนมัติ ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัยประกอบไปด้วย
– ตู้กดบัตรคิว
– เครื่องกดเรียกคิว
– จอ LED แสดงลำดับคิว

ภาพผลงานการติดตั้ง Q natural ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย