โรงงานผลิตน้ำธนบุรี

Q Natural ระบบคิว

โรงงานผลิตน้ำธนบุรี

เป็นโรงงานผลิตน้ำแห่งที่ 2 ของการประปานครหลวง ตั้งอยู่บริเวณถนนจรัลสนิทวงศ์ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700  แหล่งน้ำดิบที่ใช้ในการผลิต ใช้น้ำดิบจากแม่น้ำเจ้าพระยา ส่งผ่านคลองประปาตะวันออกจนถึงหน้าโรงสูบน้ำดิบบางซื่อ ระยะทางประมาณ 27 กิโลเมตร แล้วสูบส่งผ่านท่อน้ำดิบขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 900 มิลลิเมตร. เข้าสู่โรงงานผลิตน้ำ ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.2507

ระบบบัตรคิวอัตโนมัติQ NATURAL

งานระบบคิวที่มีควาทันสมัย ใช้งานง่าย เป็นผลให้องค์ของท่านได้รับความพึงพอใจในการให้บริการไปด้วยเช่นเดียวกัน นอกจากลูกค้าแล้วสำหรับพนักงานก็จะทำงานง่ายไปด้วยช่วยเช่นกันเพราะจะช่วยให้องค์กรของท่านสามารถคัดแยกผู้มาติดต่อใช้บริการได้อย่างถูกต้อง ง่ายต่อการให้บริการ และสามารถแบ่งงานหน้าที่ของพนักงานได้อย่างเป็นหมวดหมู่ มีความโดดเด่นด้านกราฟฟิก ของตัวเครื่องพิมบัตรคิว (โลโก้ โทนสี ข้อความตามที่ลูกค้ากำหนด)รวมถึงการโฆษณาสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆตามที่ลูกค้าต้องการ มีชุดโปรแกรมเชื่อมต่อระบบคิวที่แสดงรายงานสถิตbการให้บริการ

ตู้กดบัตรคิว แบบ BASIC (ปุ่มกด)

คุณสมบัติทำ จากวสัดุ PVC แบบแข็ง รองรับประเภทบริการได้ 3-5 ประเภทบริการ สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ประเภทตู้ออกบตัรคิวได้ มากกว่า 2 ตู้ขึ้นไป ใส่โลโก ้หรือระบุโทนสีไดต้ามความตอ้งการ ใช้ความร้อนในการพิมพ์(ไม่ใชห้มึก) มีระบบตัดกระดาษอัตโนมัติ

ผลงานการติดตั้ง Q natural ที่โรงงานผลิตน้ำธนบุรี